Version grecque sujet 2021

(Classes de première voie générale)

Durée : 4 heures

Seul le dictionnaire grec-français est autorisé

UNE BEAUTÉ ÉBLOUISSANTE

Callias, un riche Athénien, convie à dîner chez lui des invités, dont Socrate et un très jeune remarquable, Autolycos.

Ne traduire que le texte imprimé en caractères gras.

᾿Ιδὼν δὲ ὁμοῦ ὄντας Σωκράτην τε καὶ Κριτόβουλον καὶ ῾Ερμογένην καὶ ᾿Αντισθένην καὶ Χαρμίδην, τοῖς μὲν ἀμφ᾿ Αὐτόλυκον ἡγεῖσθαί τινα ἔταξεν, αὐτὸς δὲ προσῆλθε τοῖς ἀμφὶ Σωκράτην, καὶ εἶπεν· « Εἰς καλόν γε ὑμῖν συντετύχηκα· ἑστιᾶν γὰρ μέλλω Αὐτόλυκον καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ. Οἶμαι οὖν πολὺ ἂν τὴν κατασκευήν μοι λαμπροτέραν φανῆναι εἰ ἀνδράσιν ἐκκεκαθαρμένοις τὰς ψυχὰς ὥσπερ ὑμῖν ὁ ἀνδρὼν κεκοσμημένος εἴη μᾶλλον ἢ εἰ στρατηγοῖς καὶ ἱππάρχοις καὶ σπουδαρχίαις. » Καὶ ὁ Σωκράτης εἶπεν· « ᾿Αεὶ σὺ ἐπισκώπτεις ἡμᾶς καταφρονῶν, ὅτι σὺ μὲν Πρωταγόρᾳ τε πολὺ ἀργύριον δέδωκας ἐπὶ σοφίᾳ καὶ Γοργίᾳ καὶ Προδίκῳ καὶ ἄλλοις πολλοῖς, ἡμᾶς δ᾿ ὁρᾷς αὐτουργούς τινας τῆς φιλοσοφίας ὄντας. » Kαὶ ὁ Καλλίας, « Καὶ πρόσθεν μέν γε, ἔφη, ἀπεκρυπτόμην ὑμᾶς ἔχων πολλὰ καὶ σοφὰ λέγειν, νῦν δέ, ἐὰν παρ᾿ ἐμοὶ ἦτε, ἐπιδείξω ὑμῖν ἐμαυτὸν πάνυ πολλῆς σπουδῆς ἄξιον ὄντα. » Οἱ οὖν ἀμφὶ τὸν Σωκράτην πρῶτον μέν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, ἐπαινοῦντες τὴν κλῆσιν οὐχ ὑπισχνοῦντο συνδειπνήσειν· ὡς δὲ πάνυ ἀχθόμενος φανερὸς ἦν, εἰ μὴ ἕψοιντο, συνηκολούθησαν. ῎Επειτα δὲ αὐτῷ οἱ μὲν γυμνασάμενοι καὶ χρισάμενοι, οἱ δὲ καὶ λουσάμενοι παρῆλθον. Αὐτόλυκος μὲν οὖν παρὰ τὸν πατέρα ἐκαθέζετο, οἱ δ᾿ ἄλλοι, ὥσπερ εἰκός, κατεκλίθησαν.

Ayant aperçu un groupe composé de Socrate, Critobule, Hermogène, Antisthène et Charmide, il[1] chargea l’un de ses gens de conduire Autolycos et les autres, et s’avança vers Socrate et ses compagnons. « L’heureuse rencontre ! dit-il ; je reçois tout à l’heure à dîner Autolycos et son père et je pense que la fête que j’ai préparée serait bien plus brillante encore si ma salle à manger était ornée de la présence d’hommes à l’âme purifiée comme vous que si elle l’était de celles de stratèges, d’hipparques[2] et d’ambitieux personnages ». Socrate lui répondit : « Tu es toujours à nous railler dédaigneusement, parce que, tandis que tu as prodigué l’argent à Protagoras, en vue d’acquérir la science, ainsi qu’à Gorgias, à Prodicos et à tant d’autres[3], tu ne vois en nous que des autodidactes de la philosophie. » « Jusqu’à maintenant, reprit Callias, je vous ai caché que j’étais capable de tenir nombre de savants propos, mais aujourd’hui, si vous venez chez moi, je vous montrerai qu’il vaut vraiment la peine de m’entendre. » D’abord, Socrate et ses compagnons, tout en le remerçiant de son invitation, ce qui était naturel, n’acceptèrent pas de dîner avec lui. Puis, comme il était visiblement navré de leur refus, ils se décidèrent à lui dire oui. Ensuite ils se rendirent chez lui, les uns après avoir pris de l’exercice et s’être frottés d’huile, les autres après s’être baignés. Autolycos s’assit auprès de son père ; les autres convives, comme de juste, s’étendirent sur les lits.

Εὐθὺς μὲν οὖν ἐννοήσας τις τὰ γιγνόμενα ἡγήσατ᾿ ἂν[4] φύσει βασιλικόν τι τὸ κάλλος εἶναι, ἄλλως τε καὶ ἂν[5] μετ᾿ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης, καθάπερ Αὐτόλυκος τότε, κεκτῆταί[6] τις αὐτό. Πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ ὅταν φέγγος τι ἐν νυκτὶ φανῇ, πάντων προσάγεται τὰ ὄμματα, οὕτω καὶ τότε τοῦ Αὐτολύκου τὸ κάλλος πάντων εἷλκε τὰς ὄψεις πρὸς αὐτόν· ἔπειτα τῶν ὁρώντων οὐδεὶς οὐκ ἔπασχέ τι τὴν ψυχὴν ὑπ᾿ ἐκείνου. Οἱ μέν γε σιωπηρότεροι ἐγίγνοντο, οἱ δὲ καὶ ἐσχηματίζοντό πως. Πάντες μὲν οὖν οἱ ἐκ θεῶν του[7] κατεχόμενοι ἀξιοθέατοι δοκοῦσιν εἶναι· ἀλλ᾿ οἱ μὲν ἐξ ἄλλων[8] πρὸς τὸ γοργότερόν τε ὁρᾶσθαι καὶ φοβερώτερον φθέγγεσθαι καὶ σφοδρότεροι εἶναι φέρονται, οἱ δ᾿ ὑπὸ τοῦ σώφρονος Ἔρωτος ἔνθεοι τά τε ὄμματα φιλοφρονεστέρως ἔχουσι καὶ τὴν φωνὴν πρᾳοτέραν ποιοῦνται καὶ τὰ σχήματα εἰς τὸ ἐλευθεριώτερον ἄγουσιν.

Xénophon

[1] Il s’agit de Callias.
[2] Un hipparque est un commandant de cavalerie.
[3] Trois sophistes célèbres, qui faisaient payer fort cher leurs leçons.
[4] ἡγήσατ᾿ ἄν : traduire par un conditionnel passé.
[5] ἄν : traduire par « si… »
[6] κεκτῆται : subjonctif parfait dépendant de ἄν. Traduire par un présent.
[7] ἐκ θεῶν του : « par l’un des dieux ».
[8] Il faut comprendre ἐξ ἄλλων θεῶν.

Espace Membre

Pour les Lauréats déjà adhérents

Se Connecter

Pour les nouveaux Lauréats

Création de compte

Introduction

Bienvenue! Bienvenue sur le site consacré au Concours général des lycées et des métiers, réalisé par l'Association qui en regroupe les lauréats. Vous trouverez dans les pages suivantes des informations sur le Concours général et sur notre Association. Si vous avez des remarques à faire, des suggestions à proposer, merci de les envoyer à notre adresse secretariat [arobase] concoursgeneral.org. Si vous êtes lauréat du Concours général, ne manquez pas de consulter les pages consacrées à l'Association. N'oubliez pas que celle-ci vous rendra des services d'autant meilleurs que vous serez plus nombreux à y adhérer fidèlement. Et n'hésitez pas, surtout si vous êtes au loin, à utiliser le service Nouvelles des Confrères que nous espérons rendre vivant grâce à ce site.

Recherche

Nouveau site internet

Ce nouveau site de l’Association des Lauréats du Concours Général remplace l’ancien site qui, mis en ligne il y a vingt ans et bien que constamment amélioré, n’était plus adapté à la diversité des terminaux modernes. Toutes les pages de l’ancien site ont été transférées sur le nouveau et les requêtes vers ces pages sont automatiquement redirigées. Si malgré tout vous constatez une erreur ou anomalie de fonctionnement, veuillez la signaler à webmaster [arobase] concoursgeneral.org